ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลหนองหล่ม

ประกาศ

เทศบาลตำบลหนองหล่ม เปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง

ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2555

ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT (ห้องประชุมเดิม) เทศบาลตำบลหนองหล่ม

เพื่อมอบเป็นของขวัญพิเศษในเทศกาลปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555

" สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี "

ความเป็นมา

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์มากขึ้น เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ตำบลหนองหล่มยังขาดการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางด้านข้อมูล  แทนที่ประชาชนจะสามารถค้นคว้าหาข้อมูลด้านต่าง ๆ หรือเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานราชการผ่านทางอินเทอร์เน็ต    ได้ด้วยตนเองแต่ประชาชนก็ยังขาดความรู้หรือทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อีกทั้งปัจจุบันชุมชนต้องนำเสนอข้อมูลของตนเองเช่นข้อมูลการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาข้อมูลของชุมชน ซึ่งอาจจะหมายถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนตนเองให้แก่ชุมชนอื่นๆเพื่อได้รับรู้ข้อมูลผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศและอาจจะต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนในอนาคตด้วย

เทศบาลตำบลหนองหล่มจึงได้นำนโยบายด้านการศึกษา ข้อ 3.1 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้กับบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เยาวชน หรือเด็กด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับการศึกษาและเท่าทันโลกสมัยใหม่ เป็นนโยบายของนายสมิง ธรรมปัญญา นายกเทศมนตรีและ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหล่ม ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ซึ่งได้สอดคล้องกับหน้าที่ของเทศบาล ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น แต่เนื่องด้วยงบประมาณของเทศบาลมีจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถที่จะจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีด้วยงบประมาณของเทศบาลได้ จึงได้มอบหมายให้นายพิทยา การเร็ว เลขานุการนายกเทศมนตรี ประสานงานกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อขอให้กระทรวงฯจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ซึ่งปัจจุบันกระทรวงฯ ได้เห็นชอบและสนับสนุนศูนย์ การเรียนรู้ ICT และมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 เครื่อง เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง และอุปกรณ์เครือข่ายการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยกระทรวงฯ ได้ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ระบบเครือข่ายในช่วงเดือนกันยายน 2554 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง
เทศบาลตำบลหนองหล่ม
93 ม.1 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120