ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลหนองหล่ม

ประกาศ

เทศบาลตำบลหนองหล่ม เปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง

ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2555

ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT (ห้องประชุมเดิม) เทศบาลตำบลหนองหล่ม

เพื่อมอบเป็นของขวัญพิเศษในเทศกาลปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555

" สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี "

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแหล่งอบรมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป
2. เพื่อให้บริการค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสารแก่ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป
3. เป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นของชุมชน และรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน นวัตกรรมชุมชน ผ่านทางเว็บไซต์

 

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง
เทศบาลตำบลหนองหล่ม
93 ม.1 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120